A Song of White Snow in Farewell to Field Clerk Wu Going Home

2023-12-04

"A Song of White Snow in Farewell to Field Clerk Wu Going Home," which was written by Cen Shen, a famous Chinese poet during the Tang Dynasty (618-907), which depicts a spectacular scene of snow in August while simultaneously bidding farewell to a fellow official in the Western Region of China. 

běi fēng juǎn dì bái cǎo shé, hú tiān bā yuè jí fēi xuě 

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。 

The north wind rolls the white grasses and breaks them

And the Eighth-month snow across the Tartar sky

hū rú yī yè chūn fèng lái, qiān shù wàn shù lí huā kāi 

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。 

Is like a spring gale come up in the night, 

Blowing open the petals of ten thousand pear trees. 

lún tái dōng mén sòng jūn qù, qù shí xuě mǎn tiān shān lù   

轮台东门送君去,去时雪满天山路。 

We watch him through Wheel Tower Gate going eastward.

Into the snow mounds of Heaven-Peak Road

shān huí lù zhuǎn bù jiàn jūn, xuě shàng kōng liú mǎ háng chú   

山回路转不见君,雪上空留马行处。 

And then he disappears at the turn of the pass, 

Leaving behind him only hoofprints 

北京旅游网英文站