Learn Chinese | Spring (春天)

2022-03-07

春天 chūn tiān

spring (season)

春 chūn

gay / joyful / spring (time)

天 tiān

day / sky / heaven

Idiom:

一年之计在于春 yī nián zhī jì zài yú chūn

1 the whole year must be planned for in the spring (idiom)

2 early planning is the key to success

北京旅游网英文站